Behov av ökade skolresultat

Ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Åsa Fahlén, skriver i en debattartikel införd i JP den 24 juni om att allt för många elever i Jönköping inte klarar sin skolgång. Även om vi ser en positiv trend i vår kommun, delar vi såväl oro som frustration. Vi är inte nöjda även om allt fler elever i grundskolan blir behöriga till gymnasiet, att meritvärdena stiger och att allt fler har godkända betyg i alla ämnen.
Läs mer

Det behövs fler liberala skolreformer i Sverige

Liberalerna behöver förändra och utveckla sin skolpolitik. De skillnader som finns beträffande skolkvalitet och skolresultat beror i hög grad på skiftande kompetens bland kommunerna och skiftande villkor i olika kommundelar. I botten handlar det om hur vi bygger ett samhälle rent fysiskt för att motverka segregation och utanförskap. Läs mer

Utan förskolan skulle Sverige stanna

RESURSER TILL förskolan är, i vårt perspektiv, inte enbart en kostnad. Förskolan är en investering inför framtiden. Vi är övertygade om att när vår kommun satsar på barnen i de tidiga åldrarna, så kommer det något bra ut av det. Därför är resurserna till förskolan prioriterade av oss liberaler. Läs mer

Taberg — Jönköpings södra centrum

Taberg är ett samhälle där vägarna, tätort och landsbygd möts. Till Tabergs centrum tar sig människor för att handla, arbeta, besöka biblioteket eller att gå i skola. Lite tillspetsat är Taberg Jönköpings kommuns södra centrum. Läs mer

Felaktigt påstående av SD – Genmäle

Kristian Aronsson (SD), Jönköping, påstår i Jönköpings-Posten den 18 augusti att skolresultaten i Jönköpings kommun sjunker. Uppgiften är felaktig. Skolresultaten i Jönköpings kommun stiger. Läs mer

Låt lärare vara lärare

OM LÄRARYRKET SKA nå den attraktionskraft som är nödvändig, om yrket ska locka fler, då måste läraryrket också utformas så att man känner att man får koncentrera sig på det man är utbildad för. Därför förslaget om lärarassistenter. Låt lärare vara lärare! Läs mer

Stigande resultat i skolan

Det var en glädjande nyhet som kom före midsommar. Läsårets betygsresultat för årskurs 9 i Jönköpings kommuns skolor visar på en klar förbättring.

En högre andel elever, i jämförelse med tidigare år, är efter läsåret 2017/18 behöriga till gymnasiet. Andelen har ökat från 83% till 86%. Räknar man om procentsiffrorna innebär det att ca 40 fler elever än förra året gick ut grundskolan med större möjlighet att kunna möta vuxenlivet med en gymnasiekompetens i botten. Läs mer

När det går bra för barnen i skolan, går det bra för Sverige. Skolan först!

Skolan först anser vi i Liberalerna i Jönköping. Barnens skolgång är av avgörande betydelse. Naturligtvis främst för att barnen ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Men också för att vårt samhälle ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Det är ytterst nödvändighet med en prioritering i Jönköpings Kommun där skolan kommer först. Läs mer

Förskolan har en central roll i vårt samhälle

Vår kommun måste också bli bättre på att veta var och när nya förskolor behöver byggas. I nuläget planeras och byggs nya bostadsområden innan t ex förskolor är på plats. Markyta till förskolor och skolor måste få en högre prioritet. Vi ska inte bara bygga bostäder, utan hela samhällen. Läs mer