Bredda trähusdebatten

Diskussionen behöver breddas. Få byggnader ritas av politiker. Det finns en mängd villkor som styr hur byggnader ska utformas, exempelvis gestaltning, höjder, läge, säkerhet etc. Dessutom måste hänsyn tas till vald plats och dess förutsättningar. Olika arkitektoniska lösningar kräver olika material, beroende på läge, funktion och estetik. Hänsyn måste tas till byggnormer och specifika förhållanden och också till marknaden.

Naturligtvis har Erik Lindfelt en poäng i sin krönika. Trähus är vackra och ändamålsenliga. Flera vackra byggnader i vår region är en del av ett kulturarv, såsom Habo och Bankeryds kyrkor. Trähus, precis som hus uppförda i andra material, kan vara vackra, miljövänliga och hållbara. Vi liberaler är precis som krönikören måna om att kommunens stads- och boendemiljö är attraktiv, levande och miljövänlig.

Men diskussionen behöver breddas. Få byggnader ritas av politiker. Det finns en mängd villkor som styr hur byggnader ska utformas, exempelvis gestaltning, höjder, läge, säkerhet etc.
Dessutom måste hänsyn tas till vald plats och dess förutsättningar. Olika arkitektoniska lösningar kräver olika material, beroende på läge, funktion och estetik. Hänsyn måste tas till byggnormer och specifika förhållanden och också till marknaden.

De flesta hus som byggs är inte heller kommunalt ägda. Kunskapen hur byggnader bäst bör utformas och anpassas till vald plats finns inom byggbolagen och inom de olika berörda kommunala förvaltningarna, inte hos oss politiker.

Stadsbyggnadsnämnden i Jönköping ser gärna att fler byggnader uppförs i trä i vår kommun. Den har länge yrkat på att byggare och arkitekter bör se trä som ett byggnadsmaterial som är vackert, ändamålsenligt och stilenligt. Många av våra småhus uppförs ju också i trä.

Så är även fallet i kvarteret Vingpennan, det vill säga gamla Kungsängsskolan. Det är ett bra exempel där vi politiker i stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden velat bryta upp det traditionella byggandet i betong och sökt få mindre byggnader i trä och med olika miljöhänsyn. Byggande i trä har därför varit en viktig förutsättning för detta område.

Ett antal initiativrika entreprenörer har kommit med olika förslag och vi politiker har valt ut ett antal olika byggentreprenörer som nu bygger en ny, modern och miljövänlig stadsdel.

Men även här har kommunen behövt tillåta betong i vissa byggnader, kanske mer än vad som var tänkt från början, exempelvis beroende på brandspridningsrisker och buller etc. Dessa byggnader ligger längs Kungsängsvägen, nära E4 och järnvägen med den bullerproblematik som det innebär. Då hjälper inte alla ambitioner i världen, betongen skyddar de boende i området från nämnda bullerkällor.

Varje tätort har sina förtätningsproblem, Växjö liksom Jönköping. Därför behöver varje tätort sina specifika lösningar. Erik Lindfelt vill att Jönköpings politiker och förvaltningar ber det moderata kommunalrådet i Växjö om tips angående trähusbyggnation.

Bo Frank har säkert många bra tips och idéer, men de ska sättas i sitt rätta sammanhang. Våra tjänstemän inom kommunen, våra byggbolag och deras konsulter liksom våra centrala myndigheter och fackorganisationer har kunskap och erfarenhet av hur byggnader i olika material kan och bör användas, liksom de risker som finns med olika material.

Stadsbyggnadsnämnden har också deltagit i olika seminarier med trähuskonstruktörer, berörda myndigheter och organisationer för att lära sig mer om uppförande av byggnader i trä och andra material.

Vid dessa seminarier har man fått genomgångar av vad som kan hända med trähus, även nya sådana. Dessa erfarenheter, liksom väl underbyggda råd från vår räddningstjänst är, att vi bör avvakta med att nu föreslå högre byggnader uppförda i trä.
Vi liberaler i Jönköping hyllar försiktighetsprincipen och vill därför i nuläget undvika trähus högre än tre våningar.

Vi välkomnar således fler byggnader i trä. Men för oss är det också viktigt att det byggs kostnadseffektiva bostäder. Vi liberaler vill inte att specifika materialval sätter hinder i vägen för prisvärda bostäder. Alla de villkor politiken sätter upp tenderar att öka kostnadskalkylen.

Politiken bör fokusera på vad som ska byggas, inte detaljstyra hur. Med de hyressättningsregler som idag gäller är det redan svårt att locka privata aktörer att bygga hyreshus.Kan man lösa den svårigheten, kommer det nog att byggas fler bostadshus i olika material eller kombinationer därav.

2016-08-30

David Gerson
Ledamot tekniska nämnden (L)

Jan Sidenvall
Ersättare stadsbyggnadsnämnden (L)